Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst OntmoetingLokaal (OdinLokaal, ValkhofLokaal)

Algemene voorwaarden

 • DEFINITIES:
  • Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Lokalen, materialen en/of faciliteiten van OntmoetingLokaal
  • OntmoetingLokaal is gevestigd aan de Ouderkerkerlaan 14 & 15, 1185 AB Amstelveen.
  • Huurder: diegene met wie OntmoetingLokaal een huurovereenkomst aangaat.
  • Offerte: het door OntmoetingLokaal aan de huurder toe te zenden voorstel waarin de periode, de aard van de activiteit, de voorwaarden, materiaal alsmede de kosten van de te verhuren Lokalen en faciliteiten zijn vastgelegd.
  • Huurovereenkomst: een tussen OntmoetingLokaal en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van OntmoetingLokalen, materialen en/of faciliteiten.
  • Huurperiode: de in de huurovereenkomst vermelde periode, gedurende welke huurder van OntmoetingLokaal huurt.
  • Materialen: inrichting en technische faciliteiten die OntmoetingLokaal verhuurt bij de zaalhuur.
  • Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van OntmoetingLokaal onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. In het bijzonder geldt als overmacht; oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en andere ernstige storingen op het bedrijf van OntmoetingLokaal of dat van door haar ingeschakelde derden.
  • Onder borg wordt verstaan een bedrag dat dient ter garantie van het nakomen van de verplichtingen van de zaalhuurder, en ter compensatie van schade en dergelijk.
 • TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door OntmoetingLokaal, in de breedste zin van het woord
  • Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene voorwaarden en huisregels van OntmoetingLokaal.
  • OntmoetingLokaal heeft het recht de Algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
  • De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website.
  • Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit OntmoetingLokaal schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in herziene versie van de algemene voorwaarden.
  • Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de Huurovereenkomst omschreven ruimte(n). Huurder dient zich te houden aan de in de huurovereenkomst genoemde aanvangstijden eindtijd.
  • Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen niet eerder of later plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de Huurovereenkomst “OntmoetingLokaal” heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.
 • RESERVERING:
  • De reservering is pas definitief na ondertekening van de overeenkomst, en de betaling van de volledige borgsom.
  • Bevestiging geschiedt per mail en toont de Lokalen prijs en tijdstip. Alleen e‐mail met deze inhoud kunt u als bevestiging beschouwen.
  • Bij uitloop van de gereserveerde tijd wordt elke uur of deel van een uur 50 euro berekend.
  • Extra uren kunnen tot de dag ervoor worden gereserveerd per mail naar info@ontmoetinglokaal.nl indien beschikbaar bij reservering krijgt u altijd een mail bevestiging.
 • OPLEVERING:
  • Er dient te worden gehouden aan de afgesproken huurtijd. De ruimte(s) dient u schoon te verlaten binnen de gehuurde tijdsperiode. Wanneer u langer wilt huren kunt u contact opnemen of dat mogelijk is.
  • De verhuurde ruimtes; de zaal en het volledige sanitair dient schoon en netjes te worden achtergelaten, bij nalatigheid brengen wij schade‐schoonmaakkosten in rekening. Indien na beoordeling van de zaalbeheerder de ruimte(s) nalatig wordt achtergelaten worden herstel‐en schoonmaakkosten van minimaal 100 euro naar u doorberekend.
  • Eigen hapjes zijn toegestaan maar moeten zelf opgeruimd worden. Het personeel mag hier geen hinder van ondervinden.
  • OntmoetingLokaal stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of het zoek raken van uw eigendommen.
  • Bij gebruikmaking van de technische faciliteiten dient u zich te houden aan de aanwijzingen of instructies van de technicus.
 • SCHADE:
  • Indien door de verhuurder achteraf schade wordt vastgesteld na gebruik van de zaal, waarvoor de huurder verantwoordelijk is, wordt deze schade verhaald op de huurder. Indien mogelijk kan de schade door de verhuurder geheel of gedeeltelijk worden verrekend met de borgsom.
  • In de gehuurde ruimten mag door Huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van “OntmoetingLokaal”.
  • Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Het nemen van dergelijke maatregelen ontslaat Huurder niet van de verplichting om de geconstateerde schade als voren bedoeld aan “OntmoetingLokaal ” te vergoeden.
  • “OntmoetingLokaal ” heeft het recht om de door haar geconstateerde schade aan de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van Huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
  • Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen aanwezig zijn, tenzij hiervoor door “OntmoetingLokaal ” uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.
  • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van “OntmoetingLokaal ” binnen, dan wel in de onmiddellijke omgeving van het gehuurde, met rijst of confetti te strooien of vuurwerk af te steken. Huurder ziet op strikte naleving hiervan toe. Schoonmaakkosten zullen in alle gevallen in rekening worden gebracht aan de Huurder. Bij overtreding zal een boete van €250,‐ per overtreding in rekening worden gebracht. Bij herhaalde overtreding kan ontbinding van de Huurovereenkomst met directe ingang volgen.
  • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw. Bij overtreding zal een boete van €250,‐ per overtreding in rekening worden gebracht. Bij herhaalde overtreding kan ontbinding van de Huurovereenkomst met directe ingang volgen.
  • Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden en/of bedrijven. Om uiterlijk de overeengekomen eindtijd dient de laatste gast het pand verlaten te hebben.
  • Onmiddellijk na afloop van een bijeenkomst of evenement, doch uiterlijk voor de eindtijd van de Huurovereenkomst, dient/dienen de gehuurde ruimte(n) te worden ontruimd. Hieronder valt ook de verwijdering van al het materiaal dat door Huurder is gebruikt.
  • Huurder vrijwaart “OntmoetingLokaal ” voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Huurder verhuurde ruimte(n), diensten of geleverde producten.
  • Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze door Huurder werd(en) aangetroffen bij aanvang van de in de Huurovereenkomst aangegeven periode.
  • “OntmoetingLokaal ” zal na de huurperiode samen met de Huurder de ruimte(n) nalopen op beschadigingen en vervolgens de eventuele schade schriftelijk bevestigen. Daarnaast staat Huurder ervoor in dat alle door Huurder gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven op straffe van het vervallen van de borgsom.
 • BETALINGEN:
  • Alle betalingen dienen per overschrijving op volgend rekeningnummer: XXXXop naam van SAKB xxxxxxxxmet vermelding van het factuurnummer,
  • Indien betaling niet stipt plaatsvindt heeft “OntmoetingLokaal ” het recht de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en derhalve de huurder in de betreffende ruimte(n) niet toe te laten, c.q. de overeengekomen diensten niet te leveren.
  • Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van(prijs)wijzigingen.
  • Indien Huurder bezwaar heeft tegen een door “OntmoetingLokaal ” verzonden factuur, dient hij dit binnen vijf dagen na de factuurdatum per aangetekende brief aan “OntmoetingLokaal ” bekend te maken. De betalingsverplichting en de daarvoor geldende termijn worden door bedoelde mededeling niet opgeschort.
 • ANNULERINGEN:
  • Na het tot stand komen van een Huurovereenkomst kan Huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk beëindigen. Annuleren kan alleen per mail naar: verhuur@ontmoetinglokaal.nl.
  •  

Bij annulering

Huurder betaalt de rekening voor:

2 weken of meer van tevoren

25%


1 week tot 48 uur van te voren

50%


Binnen 48 uur

100%

 • Wijziging van de datum dient te geschieden uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de huurperiode.
 • Een annulering van een reservering door de verhuurder kan in geen geval recht geven op enige vorm van schadevergoeding.
 • ALGEMEEN
  • Huurder dient aanwijzingen van het personeel van “OntmoetingLokaal ” ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) te allen tijde op te volgen.
  • Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door “OntmoetingLokaal ” vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte.
  • Iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Huurder duidelijk en vooraf te communiceren met “OntmoetingLokaal ”.
  • Van het logo van “OntmoetingLokaal ” mag alleen gebruik worden gemaakt in samenspraak met, en na toestemming van “OntmoetingLokaal ”. Verkeerd gebruik verleent “OntmoetingLokaal ” het recht om maatregelen te treffen.
  • Het aanbrengen van reclame etc. door Huurder op en rond het gebouw van “OntmoetingLokaal ” is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van “OntmoetingLokaal ”.
  • “OntmoetingLokaal ” is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van aanwezige kleding en/of andere goederen.
  • “OntmoetingLokaal ” draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. “OntmoetingLokaal ” behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat “OntmoetingLokaal ” aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
  • Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van “OntmoetingLokaal ” te dulden. “OntmoetingLokaal ” zal bij uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door Huurder.
  • Wanneer de ter beschikkingstelling van ruimten in “OntmoetingLokaal ” niet mogelijk is als gevolg van een oorzaak buiten de schuld van “OntmoetingLokaal ”, waaronder begrepen brand, oproer, pandemie, overheidsmaatregelen, instortingsgevaar, het in beslag nemen van “OntmoetingLokaal ” of een gedeelte daarvan door de bevoegde autoriteiten, zal de overeenkomst ten aanzien van het desbetreffende evenement door beide partijen als vervallen worden beschouwd, zonder dat de tussenkomst van de rechter daartoe is vereist en wordt, voor zover nodig, wederzijds afstand gedaan van elk recht op schadevergoeding.
  • Huurder en “OntmoetingLokaal ” zijn verplicht brand‐en blusvoorzieningen en vluchtwegen in en om het gehuurde te allen tijde vrij te houden.
  • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 • TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  • Op alle overeenkomsten en offertes van “OntmoetingLokaal ” is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Gebruiksovereenkomst SAKB KunstLokaal

 Voor het gebruik van één lokaal (of meerdere lokalen) van het SAKB KunstLokaal gebouw gevestigd Ouderkerkerlaan 15, 1185AB te Amstelveen.

Voorwaarden 

Art. 1. 
Voor het gebruik van het gebouw zijn de als Bijlage toegevoegde Huisregels SAKB KunstLokaal van toepassing.

Art. 2 
De overeenkomst wordt afgesloten voor het gebruik van de faciliteiten zoals omschreven op de bevestiging, bestaande uit:

 • Lokaal:      
 • Datum:
 • Dagdeel:
 • Aantal x  
 • Gebruik van: afwasmachine, koffiezetapparaten, waterkokers, handdoeken, theedoeken, schoonmaakmiddelen, druk pers.
 • Tegen betaling gebruik van oven, flipover.

 

Art. 3 
Voor het gebruik van het lokaal is een bedrag conform de bevestiging per dagdeel verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient voorafgaand aan het gebruik van het lokaal op rekeningnummerr NL50INGB0004384296 t.n.v. Stichting Amstelveense kunstbelangen SAKB te zijn bijgeschreven.

Art. 4 
De gebruiker kan gebruik maken van de apparatuur voor het zetten van koffie en thee. Voor de thee, koffie, filters etc. dient zelf zorg gedragen te worden.

 Art. 5
De gebruiker krijgt de beschikking over een tweetal sleutels voor de entree van het gebouw, De sleutels dienen zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de gebruiksovereenkomst te worden ingeleverd. Als na twee weken na het beëindigen van de gebruiksovereenkomst de sleutels niet wordt geretourneerd heeft SAKB KunstLokaal het recht om materiaal en administratiekosten van €20-, in rekening te brengen.

Art. 6
De gebruiker heeft kennisgenomen van de staat van de inventaris en zal eventueel ontstane gebreken terstond melden aan de vertegenwoordiger van de SAKB.

Art. 7
Het gebruik van serpentijn is alleen toegestaan indien, voorafgaand aan het gebruik van dit materiaal, een certificaat van de leverancier wordt overhandigd waaruit blijkt dat het gebruikte materiaal asbest vrij is.